3D Hakkımızda

3D-INCERTA BELGELENDİRME MÜHENDİSLİK GÖZETİM VE DENETİM LTD. ŞTİ

 

3D-Incerta Belgelendirme Mühendislik Gözetim ve Denetim Ltd. Şti. bir limited şirketidir ve herhangi başka bir şirket ile arasında kararlarını etkileyebilecek bir sahiplik anlaşması, bağımlılık veya bir başvuru sahibinin aleyhinde veya lehinde bir kararı etkileyebilecek herhangi bir anlaşma, sözleşme ya da başka bir düzenleme mevcut değildir. 3D-Incerta Belgelendirme Mühendislik Gözetim ve Denetim Ltd. Şti. A tipi muayene kuruluşu olarak TS EN ISO/IEC 17020 standardında Ek A’da yer alan asgari kriterleri, TS EN ISO/IEC 17024 standardında personel belgelendirmede belirtilen kriterleri, TS EN ISO/IEC 17065 standardında ise ürün belgelendirme de belirtilen gereklilikleri karşılamaktadır.

3D-Incerta Belgelendirme Mühendislik Gözetim ve Denetim Ltd. Şti. kendi yönetim sistemi vasıtası ile tarafsızlığını korur, uygunluk ya da uygunsuzluk ile ilgili tüm kararlar sadece objektif kanıtlara dayanarak alınır.

3D-Incerta Belgelendirme Mühendislik Gözetim ve Denetim Ltd. Şti. müşterilerine ilişkin olarak müşteri dışındaki kaynaklardan elde edilen bilgileri (örneğin, şikâyette bulunanlardan veya düzenleyicilerden) gizli olarak değerlendirir.

3D-Incerta Belgelendirme Mühendislik Gözetim ve Denetim Ltd. Şti. servis sağladığı iş veya projelerde yer alan diğer kuruluşlardan bağımsızdır. Bağımsızlığını sağlamak için:

  • Servis verdiği firmaların sahibi ya da hisse paydaşı değildir.
  • Çalışanlarının, muayene edilen ürünlerin tasarımcısı, imalatçısı, tedarikçisi, yükleyicisi, müşterisi, sahibi, kullanıcısı, bakımcısı, ya da bunların hepsini ya da bir kaçını yapan kuruluş ya da kuruluşların temsilcisi olmasına müsaade
  • Belgelendirdiği ürünlerin tedariğini veya tasarımını
  • Müracaat edilen belgelendirmeye engel teşkil eden konularla ilgili olarak, başvuru sahibine danışmanlık hizmeti veya tavsiyeler
  • Belgelendirme süreci ve kararlarının gizliliğinde, objektifliğinde veya tarafsızlığında taviz verilebilecek hizmetleri veya ürünleri sağlamaz.

Bütün ilgili taraflar, 3D-Incerta Gözetim Denetim Belgelendirme Ltd. Şti’nin hizmetlerine erişebilirler. 3D- Incerta Gözetim Denetim Belgelendirme Ltd. Şti’in çalışma prosedürleri ayrım yapmayan bir şekilde uygulanmaktadır.

3D-Incerta Belgelendirme Mühendislik Gözetim ve Denetim Ltd. Şti. personeli, müşteriye karşı tarafsızlığını ve şirkete karşı sadakatini korumakla yükümlüdür. 3D-Incerta Belgelendirme Mühendislik Gözetim ve Denetim Ltd. Şti. personeli, üstlendiği görevlerde bağımsız ve tarafsız davranmayı, hizmetler ve kuralları müşteri farkı gözetmeden eşit olarak uygulamayı, ulusal ve uluslararası standartları esas alarak şirketin bağımsızlık, tarafsızlık, güvenilirlik, açıklık ve gizlilik ilkelerine tam uyacağını taahhüt eder.

Kuruluşumuzda görev yapan personelin daha önce danışmanlık, iç tetkik faaliyetlerini ve daha önce personeli olarak bir fiil çalışmış olduğu müşterimizin, 2 yıl boyunca, ürün belgelendirme, personel belgelendirme ve muayene ilgili gözden geçirmelerinde veya belgelendirme kararının verilmesinde görev almasına izin vermeyeceğimi beyan ederim. 3D-Incerta Belgelendirme Mühendislik Gözetim ve Denetim Ltd. Şti. Personelinin maaşları, tamamlanan muayene, ürün belgelendirme ve personel belgelendirme faaliyetlerinin sayısı ve/veya sonucundan bağımsızdır.

3D-Incerta Belgelendirme Mühendislik Gözetim ve Denetim Ltd. Şti. personelinin maddi teşvikleri kabulü kesinlikle yasaktır. Personelin bağımsızlığını etkileyebilecek veya etkilediği izlenimini yaratabilecek hediyelerin  kabulü de aynı şekilde yasaktır.

3D-Incerta Belgelendirme Mühendislik Gözetim ve Denetim Ltd. Şti. Personelinide  gizliliği  korumakla yükümlüdür. Bu sebeple personele iletilen tüm sözlü, yazılı, çizili bilgiler, mülkiyet hakkı ve bilgi kaynakları, muayene sırasında veya sonrasında, müşterinin kendisi tarafından izin verilmedikçe veya yasal zorunluluk olmadıkça üçüncü taraflara iletilemez. Bu anlaşma, iş akdinin sona ermesinden sonra da süre sınırı olmaksızın geçerliliğini koruyacaktır.

Genel Müdür

Rıfat PERGEL

 

 


 

 

3D-INCERTA BELGELENDİRME MÜHENDİSLİK GÖZETİM VE DENETİM LTD. ŞTİ

1.0 Kalite Politikası

3D-INCERTA üst yönetimi, müşterilerine sunduğu faaliyetlerin daima yasal düzenlemelere ve müşteri beklentilerine uygun olmasını sağlamak için gerekli tüm önlemleri almayı ve bunun için gerekli bütün kaynakları ayırmayı taahhüt eder.

3D-INCERTA belirlediği kalite hedef politikasına uygun olarak tüm şirket bazında çalışmak ve bunu takip ederek geliştirmek için TS EN ISO/IEC 17020, TS EN ISO/IEC 17024, TS EN ISO/IEC 17065 ve EA-2/17 standartlarında ve ilgili bakanlıkların yönetmeliklerinde belirtilen gereksinimleri de yerine getirecek şekilde bir Kalite Yönetim Sistemi sürdürmektedir.

3D-INCERTA üst yönetimi; tanımlanmış, yürürlüğe konmuş ve uygulanmakta olan Kalite Yönetim Sistemine tam olarak uymayı, ve bu sistemin en uygun şekilde çalışması için gerekli olan bütün kaynakları (eğitim, personel, ekipman, cihazlar, bilgisayar, vb) tahsis etmeyi taahhüt eder.

3D-INCERTA üst yönetimi tarafsızlığın önemini tam olarak benimser ve muayene ve belgelendirme faaliyetlerinin yürütülmesinde çıkar çatışmalarının ve objektifliğin yönetilmesini temin eder.
Şirket personeline uygun eğitimlerin verilmesi ve sürekli profesyonel gelişimlerinin sağlanmasını, KYS ve ilgili teknik formların gerekliliklerinin karşılanmasında esas şart olarak kabul eder. Bu Kalite Yönetim Sistemi ile 3D-INCERTA, kalite politikasını ve kalite hedeflerini belirler. Kalite Hedefleri belirlenen performans parametreleri çerçevesinde yıllık olarak hazırlanır (Bkz. KYEK-E4-
F.011 Yıllık Kalite Hedefleri) ve Yönetimin Gözden Geçirilmesi toplantılarında takibi yapılır.

KYS içinde bir fonksiyonu olan her çalışan, kalite güvenceyi en önemli önceliği olarak benimsemek, KYS ve ilgili dokümantasyonun kullanım amacına aşina olmak ve bunları iş yaşamına entegre etmekle yükümlüdür.
Tüm çalışanlar, tam zamanlı kadrolu çalışanlar veya taşeronlar, tarafsız olarak davranacak ve şirket tarafsızlığını tehlikeye atacak ve kendilerini çıkar çatışmasına düşürebilecek ticari, finansal veya diğer türde baskılara izin vermeyeceklerdir.

Tüm 3D-INCERTA personeli veya taşeronlar KYEK-E11-D.002 Bağımsızlık, Tarafsızlık, Dürüstlük, Gizlilik Akdi’ni imzalamakla ve ona uygun davranmakla yükümlüdürler.
KYS’nin yürürlükte ve güncel oluşunun sağlanması için Kalite Yönetim Temsilcisi atanmıştır. Kalite Yönetim Temsilcisi, diğer görevlerinden bağımsız olarak, KYS’nin dokümante edilmiş gereklilikleri yoluyla kalite güvencenin sağlanması için ilgili sorumluluğa ve yetkiye sahiptir ve KYS’nin performansı ile ilgili bilgileri periyodik olarak Genel Müdür’e rapor eder.

KYS’nin etkili bir biçimde yürütülmesi, problem çözme toplantıları ile birlikte yapılan düzenli gözden geçirmeler ile KYS’nin belirlenen kriterleri sağlaması temin edilir.
İstanbul , 21 Aralık 2020

Rıfat PERGEL

 

Doküman No: KYEK Rev.08 Rev.Tarihi: 03.12.2021

tr_TR